Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Definícia pojmov (základné údaje)

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope https://lcsever.ijednota.sk  medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je: COOP LC SEVER, a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš.

IČO: 43873693, DIČ: 2022500238, IČ DPH: SK2022500238, zapísaný v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10618/L.

Kontakt: tel.: 0905 802 310, e-mail: marketing@lcsever.coop.sk

Kupujúcim je: právnická, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou COOP LC SEVER, a.s. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Základné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená, resp. upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.

2. Registrácia a uzavretie zmluvy 

2.1. Registrácia zákazníka

Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke https://lcsever.ijednota.sk po zaslaní vyplneného registračného formulára a následnom schválení a zaregistrovaní spoločnosťou COOP LC SEVER, a.s.. Záujemca o registráciu musí byť FO podnikateľ, alebo PO a musí mať zriadenú prevádzku v regióne, ktorý zásobuje COOP LC SEVER, a.s. a podpísanú zmluvu o spolupráci.

Kupujúci uvedie do registračného formulára:  meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresa/sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu, fakturačnú adresu, fakturačné údaje, adresu prevádzky, číslo licencie na predaj alkoholu, súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov.

2.2 Objednávka

Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Pridať do košíka“ a následne vyplnení elektronický objednávkový formulár, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu zaškrtnutím príslušného políčka pre súhlas s týmito VOP.

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Obchodného zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Objednávka je predávajúcim akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

Podmienkou registrácie do e-shopu je uzavretie „Zmluvy o spolupráci“ s COOP LC SEVER, a.s..

 

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Cena za dopravu bude uvedená na stránke https://lcsever.ijednota.sk v časti „doprava“. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar za predajné ceny, ktoré boli dohodnuté v deň objednania tovaru u predávajúceho.

Kupujúci predložením písomnej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s predajnými cenami.

 

3.2. Platobné podmienky

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar v zmysle Zmluvy o spolupráci.

Predávajúci akceptuje nasledovné typy platby:

  1. Predaj tovaru na faktúru

Pri platbe na faktúru  predávajúci vyfakturuje kupujúcemu kúpnu cenu na základe potvrdeného dodacieho  listu.  Faktúra  musí obsahovať - číslo daňového dokladu, obchodné meno predávajúceho a kupujúceho, číslo účtu predávajúceho, daňové identifikačné číslo predávajúceho a kupujúceho, dátum vystavenia faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, deň odoslania faktúry a  deň splatnosti faktúry, presné názvy  a množstvo fakturovaného tovaru, jednotkovú cenu tovaru, DPH podľa jednotlivých druhov tovaru, sumu podľa jednotlivých druhov tovaru a celkom, číslo  dodacieho listu, na základe ktorého bola faktúra vystavená.

Kúpnu  cenu za  predaný tovar je povinný kupujúci zaplatiť po obdržaní faktúry od predávajúceho na jeho účet  prevodným príkazom v termíne dohodnutom so spoločnosťou odo dňa zdaniteľného plnenia.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry kupujúcim, môže predávajúci účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej fakturovanej ceny tovaru za každý deň omeškania.

 

4. Dodacie podmienky

4.1. Dodanie tovaru

Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.

Objednaný tovar bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho po preverení dostupnosti skladových zásob. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim. V prípade vyššej moci nenesie spoločnosť COOP LC SEVER, a.s. zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Dodávka tovarov sa realizuje výlučne len v regiónoch, ktoré zásobuje COOP LC SEVER, a.s. uvedených na stránke https://lcsever.ijednota.sk.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať dodací list. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť predávajúcemu a vyhotoviť zápis o rozsahu a povahe škody, ktorého správnosť potvrdí prepravca. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v dodacom liste. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

5. Reklamačné a záručné podmienky

5.1. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti COOP LC SEVER, a.s..

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia (napr. potraviny), alebo tovar na ktorého obale je uvedený dátum spotreby, alebo iná záručná doba.

Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že predávaný tovar zodpovedá akosťou platným normám a spĺňa podmienky  z. č.152/95 Z.z. o potravinách.

V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu pri dodržaní doporučených skladovacích podmienok. Predávajúci  ručí  za  kvalitu predávaného  tovaru po dobu doporučenej najneskoršej spotreby jednotlivých druhov tovaru.

V prípade skrytých vád kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u  predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dátumu  doporučenej spotreby.

Kupujúci  je  oprávnený u predávajúceho uplatniť zodpovednosť za vady v plnení dodávky tovaru, tzv. skryté vady,  najneskôr do 15 dní od splnenia dodávky.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

6. Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť COOP LC SEVER, a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43873693, marketing@lcsever.coop.sk .

 

Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – prepravcovi.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom kupujúceho. Tento súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii v e-shope a/alebo pri odosielaní objednávky. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov,
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

  • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
  • alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

7. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.